hForside
Vedtægter


§ 1.

Petanqueklubben Genneren er stiftet den 17. april 1998 af brugere af Genforeningspladsens Petanquebaner med formålet at skabe interesse og kendskab til Petanquesporten.

§ 2.

Klubben optager såvel mandlige som kvindelige medlemmer, børn, unge, seniores, old boys og pensionister.

Klubben kan maksimalt optage 50 medlemmer af hensyn til banekapacietet. Såfremt der udvides med yderligere baner, må generalforsamlingen afgøre, hvorvidt der skal åbnes for yderligere medlemstilgang.

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent for hhv. ungdoms- og seniorspillere, hvilket forfalder til betaling senest 1. maj hvert år.

§ 3.

Bestyrelsen består af 3 personer, som alle vælges på den årlige generalforsamling for 1 år ad gangen:

§ 4.

Bestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinier for spilleaftener, herunder evt. seeding af spillere.
Bestyrelsen fastsætter endvidere regler for gæstespilleres deltagelse.

§ 5.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggende og afholdes senest inden udgangen af april måned.

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel til samtlige medlemmer bilagt eventuelle lovforslag eller andre forslag, som generalforsamlingen skal tage stilling til.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts.

Alle medlemmer har éen stemme uanset alder.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog således, at ændringer i vedtægten kræver 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes når mindst 1/4 af medlemmerne indsender skriftlig begæring til formanden herom med motiveret dagsorden. Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel.

§ 7.

Dagsordenen på generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Eventuelle forslag
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Foreningen tegnes af 1 medlem af bestyrelsen.

§ 8.

Foreningen vælger en revisor, der påtegner det af kassereren udarbejdede regnskab.

§ 9.

Forslag om foreningens opløsning kan kun træffes på en særskilt generalforsamling, alene indkaldt med dette spørgsmål på dagsordenen. Indkaldelse til en sådan generalforsamling skal ske med 4 ugers skriftlig varsel til hvert enkelt medlem.

I tilfælde af foreningens opløsning anvendes foreningens kapital til en afslutningsfest.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 17. april 1998 og revideret i § 5 den 23. april 2010.Tilbage til top