Forside
Officielle regler

§ 1
Pétanque er en sport, hvor der kan spilles:
- tre spillere mod tre spillere (triple)
- to spillere mod to spillere (double)
- en spiller mod en spiller (single).
I triple har hver spiller 2 kugler, i double har hver spiller 3 kugler, i single har hver spiller 3 kugler. Enhver anden spilleform er ikke tilladt.
§ 2
Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af FIPJP. Kuglerne skal opfylde følgende:
 • Kuglerne skal være af metal.
 • Kuglernes diameter skal være mellem 7,05 cm (min.) og 8,0 cm (max.).
 • Kuglens vægt skal være mellem 0,650 kg (min.) og 0,800 kg (max.) Fabrikat mærke og vægtangivelse skal være indgraveret og læsbart.
 • Kugler må hverken være fyldt med sand eller forsynet med nogen form for blyindlæg eller på  anden måde være ændret efter fremstillingen. Dog må spillerens navn eller initialer gerne være  indgraveret.
Følgende 2 tilfælde kan opstå:
 1. Forfalskede kugler: Spilleren risikerer at få sin licens inddraget i en periode bestemt af forbundet, plus eventuelt anden straf, som forbundet kan idømme ham. Samme straf kan også idømmes medspillere.
 2. Ændrede/præparerede kugler: Spilleren risikerer licensinddragning i en periode bestemt af forbundet og forbud mod at deltage i danske mesterskaber, herunder kvalifikationskampe, samt  internationale turneringer i en periode af 3 til 5 år.
Spillere, som findes skyldige i overtrædelse af punkt d), bliver straks diskvalificeret. Samme straf idømmes medspillere.
Hvis der er spillet med lånte kugler, bliver ejeren i begge tilfælde udelukket i 2 år.
Hvis en kugle hverken er forfalsket eller ændret, men ikke opfylder kravene i punkterne a), b) og c), skal spilleren udskifte den. Påtale angående punkterne a), b) og c) fra spillere fra begge hold, skal ske for kampens start. Det er i spillernes interesse at sikre sig, at egne og modstanderens kugler opfylder de angivne krav. Hvis en spiller (hold) fra og med 3. omgang klager over en modstanders kugle(r), og klagen viser sig grundløs, fratrækkes den klagende spiller (hold) 3 point, som tillægges modstanderens opnåede pointsum. Hvis en kugle bliver åbnet, er den protesterende ansvarlig. Hvis kuglen er lovlig, må sættet erstattes til nyværdi. Men i intet tilfælde kan han dommes til at betale yderligere erstatning. Dommeren og turneringslederen kan når som helst kontrollere een eller flere spilleres kugler.
Alle protester angående kugler skal meddeles mellem to omgange. Protester meddelt efter afsluttet kamp kan ikke imødekommes. Målkugler skal være af træ. Diameteren skal være mellem 25 mm og 35 mm. Farvede målkugler er tilladte, såfremt farven gør dem mere synlige.
§ 3
Inden en turnerings start skal alle spillere forevise licens. Spillerne skal desuden kunne fremvise den når som helst for dommeren, eller på forlangende for modstandere, for kampen begynder. Licensen skal være underskrevet af klubbens formand og af indehaveren. Licensen skal være forsynet med vellignende portrætfoto, stemplet af klubben. Stemplet skal altid placeres både på fotografi og licens. Bagsiden skal desuden være stemplet med forbundets stempel. Spillere uden godkendt licens udelukkes fra turneringen.
§ 4
En spiller må ikke bytte kugle eller målkugle under en kamp, undtagen i følgende tilfælde:
 1. Kuglen bortkommer
 2. Målkuglen bortkommer
 3. Hvis en kugle i kampens lob går itu i 2 eller flere dele, regnes den største del som kugle ved pointudregning, hvis alle kugler er kastet. I næste spilleomgang skal kuglen udskiftes med en tilsvarende kugle, eller alle kugler udskiftes med et nyt sæt. Hvis der mangler kugler at blive kastet, erstattes den største del af den ituslåede kugle  efter måling  med en kugle med en diameter, så nær den ituslåede som muligt.
 4. De samme regler gælder for målkuglen.
§ 5
Pétanquesporten spilles på alle slags underlag. Imidlertid kan turneringsarrangøren eller dommeren henvise spillerne til at modes på en afmærket bane.
Banen skal være mindst 4 meter bred og 15 meter lang til nationale mesterskaber eller internationale turneringer. Ved andre turneringer kan der dispenseres fra disse mål, dog uden at banen må blive mindre end 3 x12 meter. Kampene spilles til 13 point med mulighed for at spille pulje- og kvalifikationskampe til 11 point.
§ 6
Spillerne skal mode frem ved den af turneringslederen anviste bane og trække lod om, hvem der skal kaste målkuglen.
Een fra det hold, der har vundet målkuglen, vælger udgangspunkt og tegner en cirkel, så der er plads til fødderne inden i (mindst 0,35 og højst 0,50 meter i diameter)og med cirkelkanten mindst 1 meter fra forhindringer eller forbudt område.
Ved kastet skal fødderne være helt inden for cirklen. Spilleren skal røre jorden med begge ben og må ikke gå uden for ringen, for kuglen er landet på banen.
Ingen anden legemsdel må røre jorden uden for ringen. Bevægelseshæmmede kan tillades kun at have een fod inden for ringen. Den, som kaster målkuglen, er ikke tvunget til at kaste sin kugle som den første.
Når to hold har fået anvist en bane, må de ikke uden dommerens tilladelse flytte kampen til en anden bane.
§ 7
For at en udkastet målkugle kan være gyldig, skal følgende opfyldes:
 • Afstanden mellem målkuglen og cirklens nærmeste kant skal være: - mindst 4 meter og højst 8  meter for puslinge (under 9 år) - mindst 5 meter og højst 9 meter for ynglinge (9 til og  med 13 år) - mindst 6 meter og højst 10 meter for juniorer (14 til og med 17 år) - mindst 6 meter og højst 10 meter for seniorer (over 17 år)
 • Cirklen skal være mindst 1 meter fra forhindring og forbudt område
 • Målkuglen skal være mindst 1 meter fra forhindring og forbudt område
 • Målkuglen skal være synlig for spillere, som står helt oprejst, og hvis fødder rører cirklens inderside. Ved evt. uenighed om målkuglens synlighed, gælder dommerens afgørelse uden diskussion.
Næste udkast sker fra en cirkel tegnet omkring det punkt, hvor målkuglen befandt sig ved slutningen af den foregående omgang. Undtagen i følgende tilfælde:   - cirklen er mindre end 1 meter fra forhindringer eller forbudt område   - udkast af målkuglen kan ikke ske inden for den pågældende afstand.
I det første tilfælde tegner spilleren en cirkel 1 meter fra forhindring eller forbudt område.
I det andet tilfælde kan spilleren rykke tilbage, bort fra det sted, hvor målkuglen befandt sig, indtil den maksimale kasteafstand opnås. Denne mulighed må kun benyttes, hvis det ikke er muligt i nogen retning at kaste målkuglen ud til maksimal afstand.
Hvis målkuglen ikke lander efter reglerne i 3 på hinanden følgende udkast fra samme hold, overlades den til modspillerne, som også får 3 forsøg, og som ligeledes kan tegne cirklen og flytte cirklen tilbage efter de ovenfor beskrevne regler.
Herefter kan cirklen ikke flyttes, selv om dette holds udkast ikke lykkes i 3 forsøg. I alle tilfælde beholder holdet, som først havde 3 mislykkede forsøg, retten til at kaste første kugle.
§ 8
Hvis målkuglen ved udkastet stoppes af en dommer, en spiller, en tilskuer, et dyr eller genstand i bevægelse, er udkastet ugyldigt og skal tages om, uden at kastet regnes med i de 3, som spilleren eller holdet har ret til. Selv om den første kugle efter udkast af målkuglen er spillet, har modstanderen stadig ret til at betvivle dens korrekte placering. Hvis placeringen viser sig at være ukorrekt, skal udkastet af målkuglen tages om, og den første kugle tages om. Hvis derimod modstanderen også har spillet en kugle, er målkuglen gyldig, og der kan ikke protesteres mod dens placering.
For at kunne tage udkastet af målkuglen om, skal begge hold anerkende, eller dommeren domme,  udkastet som ugyldigt. Er det tilfældet, kan man ikke vælge at bruge det oprindelige udkast. Såfremt et hold ikke følger dette, mister holdet retten til udkast af målkuglen.

Tilbage til top